Regulamin

Stan na dzień: 21.10.2019

1. Organizatorem XV Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie medycznym jest Bielskie Pogotowie Ratunkowe wraz ze Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ. 

2. W zawodach mogą brać udział podstawowe i specjalistyczne zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, a także zespoły innych jednostek ratownictwa (ALS).

3. Zawody oparte są o realizację zadań praktycznych, sprawnościowych i teoretycznych. Jeden etap części praktycznej składa się z następujących elementów:

a) przejazdu trasy według  przygotowanych współrzędnych GPS;

b) wykonania na miejscu procedur ratowniczych wynikających z charakteru zadania;

c) dodatkowych zadań sprawnościowych.

4. Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych, nie na terenie zamkniętym, w związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

5. Ambulans bezwzględnie musi być wyposażony w komplet łańcuchów śniegowych. W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – informują sędziowie - zespół ratownictwa medycznego dopuszczony będzie do realizacji wybranych zadań jedynie z zainstalowanymi w ambulansie łańcuchami śniegowymi - brak zainstalowanych łańcuchów jest równoznaczny z dyskwalifikacją zespołu w zakresie zadania.

6. W trakcie mistrzostw nie wolno używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których: 

a) w opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja; 

b) ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia;

c) zespół w trakcie wykonywania zadania napotkał rzeczywiste zdarzenie;

d) na polecenie sędziego.

7. Każda naprawa ambulansu/sprzętu powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiającym swobodny przejazd/ wykonanie zadania pozostałym uczestnikom. 

8. Kierowcy zespołów powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego.

9. Na trasie mistrzostw  mogą znajdować się patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.

10. Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół. Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad, z wykluczeniem z udziału w mistrzostwach włącznie.

11. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych substancji odurzających podczas rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u uczestników. Załoga z uczestnikiem pod wpływem alkoholu nie może brać udziału w konkurencjach. Za poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa grożą punkty karne łącznie z wykluczeniem z udziału w mistrzostwach.

12. Numery startowe zostaną wylosowane przez organizatorów przed rozpoczęciem mistrzostw.

13. Każdy z zespołów otrzyma tabelę czasów.

14. Na starcie każdego etapu zespół musi się zgłosić 5 minut przed wyznaczonym czasem. Niestawienie się grozi dyskwalifikacją.

15. Na starcie każdy zespół otrzyma kartę zadania z współrzędnymi GPS oraz ramy czasowe dojazdu.

16. Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas, 2 minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności.

17. Czas jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas -start”.

18. Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.

19. Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.

20. Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny (do wglądu po zakończeniu zawodów).

21. Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu punktów karnych.

22. Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej, do 30 minut po zakończeniu omówienia zadań danego dnia.

23. Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, pozostawienie lub utratę sprzętu będącego wyposażeniem karetki oraz rzeczy osobistych przez zespół w trakcie  oraz po zakończeniu zadań. 

25. Wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi standardami dla karetek S i P.

26. Nie dopuszcza się używania podczas mistrzostw urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

27. Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.

28. Wykonane działania i procedury medyczne należy udokumentować w kartach informacyjnych pacjenta, dostarczonych przez organizatorów. Dodatkowe informacje (niezawarte w regulaminie) będą ogłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania mistrzostw. W sprawach spornych odwołania i protesty są rozpatrywane przez komisję sędziów odwoławczych. Uwaga! Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w mistrzostwach oraz nie otrzymują potwierdzenia delegacji.

29. Nie dopuszcza się używania urządzeń nagrywających przebieg wykonywanego zadania przez członków ekipy startującej.

30. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, regulaminów oraz zasad bezpieczeństwa.

31. Każdego uczestnika obowiązuje strój organizacyjny zgodny z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  podczas rozgrywanych konkurencji oraz na oficjalnym otwarciu i zakończeniu mistrzostw. 

32. Podczas rozgrywania konkurencji sprawnościowych, na polecenie sędziów, uczestnicy mistrzostw powinni zmienić umundurowanie służbowe na strój sportowy (buty sportowe, odzież nie krępującą ruchów). 

33. Uczestnik poświadcza, podczas rejestracji załogi w Biurze Mistrzostw, iż jego stan zdrowia, kondycja fizyczna pozwala na udział w Mistrzostwach. 

34. W przypadku konkurencji "4 Bieg po schodach Ratowników Medycznych" wytypowany przez zespół uczestnik, powinien na miejscu rozgrywania zadania,  podpisać stosowne oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym uczestnictwo w zadaniu (wzór dostępny u organizatorów). Konkurencja ta nie jest wliczana do klasyfikacji generalnej.

35. Uczestników podczas rozgrywanych konkurencji dziennych, w drugim dniu Mistrzostw obowiązuje regulaminowy strój organizacyjny oraz obuwie trekkingowe pozwalające na bezpieczną, pieszą wędrówkę po górach.

36. Czynności wykonywane na miejscu zadania powinny być zgodne z wiedzą posiadaną na podstawie aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, International Trauma Life Support (ITLS) natomiast zdarzenia masowe wg systemu START/JumpStart.

37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

38. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, prasę, radio i telewizję. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w  tym także dla potrzeb marketingowych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

39. Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadania może towarzyszyć tylko jedna osoba towarzysząca.

40. Organizatorzy gwarantują zakwaterowanie osobom towarzyszącym po terminowym dokonaniu wpłat na wskazane konto.

41. Osoba towarzysząca nie może przebywać nielegalnie w miejscu zakwaterowania zespołu.

42. Osoba towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zadania.

43. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca musi przebywać poza wyznaczoną strefą zadania lub w miejscu wyznaczonym przez sędziego. Każda osoba towarzysząca przebywająca w miejscu realizacji zadania musi posiadać identyfikator wydany przez Organizatora.

44. W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu towarzyszy.

45. Dopuszcza się używanie kamery video lub aparatu fotograficznego przez osobę towarzyszącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony organizatorów. Zarejestrowany zapis video lub dokumentacja fotograficzna nie może być podstawą zmiany decyzji sędziowskiej.

46. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas XV Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. 

47. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian. 

48. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne podczas trwania mistrzostw oraz w przypadku ich stwierdzenia zobowiązuje się do pokrycia wyżej wymienionych płatności. 

49. Organizator nie pokrywa kosztów naprawiania szkód wyrządzonych przez uczestników dokonanych w trakcie trwania mistrzostw lecz zobowiązuje się do udzielania informacji pozwalających na wyegzekwowanie wyżej wymienionych płatności. 

Komandor i Sędzia główny