PostHeaderIconKlauzula Informacyjna RODO

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (2016/679) informujemy, że Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Bielskie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

e-mail: sekretariat@pogotowie.bielsko.pl tel.: 338159045

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Bożena Korzeniewicz tel. 338159045,
e-mail: b.korzeniewicz@pogotowie.bielsko.pl

Bielskie Pogotowie Ratunkowe przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Podstawowym celem Bielskiego Pogotowia Ratunkowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, nocnej, światecznej opieki lekarsko-pielegniarskiej, podstawowej opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego.

Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1.d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 c i h RODO.

Pacjencie masz prawo do uzyskania informacji, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych i zaprzestania przetwarzania jest ograniczone i wynika z art. 29 ust.1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, które mówi, że dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Pacjencie, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe oraz do prowadzenia dokumentacji medycznej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udzielenia Ci świadczenia zdrowotnego. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty współpracujące z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym w zakresie obsługi informatycznej oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe nie będzie stosowało wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor BPR

Dane Kontaktowe
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
Poradnia Lekarza Rodzinnego 43-356 Kobiernice
ul. Żywiecka 10
Email: Rejestracja:
Tel:(33) 810 03 95

Certyfikaty
iso