PostHeaderIcon ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna (Karta Zlecenia Wyjazdu, Karta Medycznych Czynności Ratunkowych, wpisy do ksiąg ambulatoryjnych) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ UDOSTĘPNIA SIĘ NASTĘPUJĄCYM PODMIOTOM

• pacjentowi za okazaniem dowodu tożsamości,
• przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem swojego dowodu osobistego oraz dokumentu stwierdzającącego opiekę ustawową,
• przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem swojego dowodu osobistego oraz dokumentu stwierdzającącego opiekę ustawową,
• osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadajacej pisemne upoważnienie pacjenta,
• po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
• organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
• sądom, prokuraturze, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności i organom rentowym,w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
• innym upoważnionym podmiotom

Dokumentacja medyczna może być udostępniona w siedzibie BPR do wglądu) lub poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii. Dokumentację medyczną udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego (załącznik), który składa się od poniedziałku do piątku w dni robocze od 7.00 do 14.00 w Sekretariacie BPR.

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się od poniedziałku do piatku od 7.00 do 15.00, w dni robocze w Dyspozytorni Transportowej BPR.
Za udostepnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii pobiera się opłatę. Podstawą naliczenia kwoty odpłatności jest podana przez Główny Urząd Statystyczny wysokość przecietnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale: (wdg regulaminu porządkowego BPR):

• za jedną stronę wyciągu lub odpisu -opłata nie może przekraczać 0,002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (ok.7,17 zł)
• za jedną stone kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (ok.0,71 zł)
• za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji na elektronicznym nośniku danych – opłata nie może przekraczać 0,002 przecietnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (ok.7,17 zł).

Dane Kontaktowe
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
43-300 Bielsko-Biała
ul. Emilii Plater 14
Email: Sekretariat

Administracja:
Tel: (33) 815-90-45
(33) 815-90-46

Dyspozytornia medyczna:
Tel:999

Transport medyczny:
Tel:(33) 812 44 48

Nocna i świąteczna pomoc:
Tel:(33) 812 44 48

Fax: (33) 811-74-47
Mistrzostwa Zimowe
mistrzostwa
Linki
bip
powiat bielski
NFZ Katowice
Ankieta dla pacjenta
Ankieta dla pacjenta
Certyfikaty
iso