PostHeaderIcon ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna (Karta Zlecenia Wyjazdu, Karta Medycznych Czynności Ratunkowych, wpisy do ksiąg ambulatoryjnych) jest własnością zakładu opieki zdrowotnej. Każdy zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ UDOSTĘPNIA SIĘ NASTĘPUJĄCYM PODMIOTOM

• pacjentowi za okazaniem dowodu tożsamości,
• przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem swojego dowodu osobistego oraz dokumentu stwierdzającącego opiekę ustawową,
• przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem swojego dowodu osobistego oraz dokumentu stwierdzającącego opiekę ustawową,
• osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadajacej pisemne upoważnienie pacjenta,
• po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
• organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru
• sądom, prokuraturze, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
• organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności i organom rentowym,w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem
• zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta
• innym upoważnionym podmiotom

Dokumentacja medyczna może być udostępniona w siedzibie BPR do wglądu) lub poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii. Dokumentację medyczną udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego (załącznik), który składa się od poniedziałku do piątku w dni robocze od 7.00 do 14.00 w Sekretariacie BPR.

Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. Odbiór kopii dokumentacji medycznej odbywa się od poniedziałku do piatku od 7.00 do 15.00, w dni robocze w Dyspozytorni Transportowej BPR.

Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. Nowe zasady to efekt zmian zawartych w ustawie wprowadzającej unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO.

W pozostałych przypadkach za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z przywołanymi przepisami opłaty w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym wynoszą:
1 strona wyciągu lub odpisu :
1 strona kopii lub wydruku :
Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Dane Kontaktowe
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
43-300 Bielsko-Biała
ul. Emilii Plater 14
Email: Sekretariat

Administracja:
Tel: (33) 815-90-45
(33) 815-90-46

Dyspozytornia medyczna:
Tel:999

Transport medyczny:
Tel:(33) 812 44 48

Nocna i świąteczna pomoc:
Tel:(33) 812 44 48

Fax: (33) 811-74-47
Mistrzostwa Zimowe
Mistrzostwa
Linki
bip
powiat bielski
NFZ Katowice
Ankieta dla pacjenta
RODO dla pacjenta
Ankieta dla pacjenta
Deklaracja dostępności
Certyfikaty
iso