Ochrona Danych Osobowych

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami z rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem), i w celu przestrzegania praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe zostały przygotowane klauzule informacyjne, które stanowią załączniki:

Dla ułatwienia realizacji praw osób których dane dotyczą a w szczególności do żądania od administratora dostępu do danych ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych przygotowane zostały odpowiednie wnioski za pomocą których można je zrealizować. Wzory wniosków można pobrać tutaj:

Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,  przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W Bielskim Pogotowiu ratunkowym wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem e-mail:

iod@pogotowie.bielsko.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych
Bielskie Pogotowie Ratunkowe
ul. Emilii Plater 14 43-300 Bielsko-Biała