Dotacje krajowe oraz projekty unijne


Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie
i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko


Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu i miasta Bielsko-Biała poprzez zakup ambulansów sanitarnych z wyposażeniem, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom pracującym w Zespołach Ratownictwa Medycznego

Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzyma 2.978.792,00 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

W okresie od 12-03-2020 r. do 31-03-2021 r. realizowany jest projekt w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Beneficjent: BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

Tytuł projektu: ”Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu i miasta Bielsko-Biała poprzez zakup ambulansów sanitarnych z wyposażeniem, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom pracującym w Zespołach Ratownictwa Medycznego”.

Opis projektu: Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem na rzecz podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot planuje wymianę 5 sztuk ambulansów wraz z wyposażeniem oraz zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Cel główny projektu: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

Wartość projektu: 2.983.792,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2.983.792,00 PLN

Bielskie Pogotowie Ratunkowe informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa    IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail  lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu ze środków UE dane osób zaangażowanych w jego realizację zarówno po stronie Beneficjenta jak i Kontrahenta podlegają włączeniu do zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje zawarte są w klauzuli informacyjnej.


Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu – ambulansu sanitarnego z defibrylatorem, respiratorem, ssakiem oraz komorą ochronną BIO-BAG.

Bielskie Pogotowie Ratunkowe otrzyma prawie 0,5 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

W okresie od 12-03-2020 r. do 30-09-2020 r. realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pod nazwą:

„Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego poprzez zakup nowoczesnego sprzętu – ambulansu sanitarnego z defibrylatorem, respiratorem, ssakiem oraz komorą ochronną BIO-BAG”.

W ramach projektu w czerwcu tabor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego został powiększony o nowy ambulans marki Volkswagen Crafter. Ambulans jest wyposażony w nosze, defibrylator, respirator, ssak elektryczny, a w razie potrzeby przewozu pacjenta  zakażonego COVID-19 w komorę ochronną BIO-BAG. Profesjonalny sprzęt w dzisiejszych czasach to połowa sukcesu w ratowaniu ludzkiego życia.

Wartość projektu: 528.415,20 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 435.399,92 PLN

Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 51.223,52 PLN

Wkład własny: 41.791,76 PLN